CCI เข้าร่วม โครงการยิ่งใช้ ยิ่งได้

Category: ข่าวสารจากบริษัท

ว้าวสุดก็ตรงนี้!! CCI เข้าร่วม “โครงการยิ่งใช้ ยิ่งได้” วิธีการคำนวณวงเงินสิทธิ E-Voucher คือ เปอร์เซ็นต์ (%) เงินคืนที่ท่านได้รับ จะเพิ่มขึ้นตามยอดการใช้จ่ายของท่าน ดังนี้

1. หากมียอดใช้จ่ายจริงตั้งแต่ 1-40,000 บาทแรกจะได้รับ e-Voucher อยู่ที่ 10% ของยอดใช้จ่ายแต่ไม่เกิน 4,000 บาทต่อคน

2. หากมียอดใช้จ่ายจริงตั้งแต่ 40,001-60,000 บาทจะได้รับ e-Voucher อยู่ที่ 15% ของยอดใช้จ่ายแต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน

3. E-Voucher “ไม่สามารถ” กดเป็นเงินสด หรือโอนเงินออกจะต้องนำไปใช้จ่ายกับร้านค้าในโครงการเท่านั้น

4. E-Voucher ถ้าใช้ไม่หมด เมื่อจบโครงการ จะถูกตัดทิ้ง

วงเงินใช้จ่ายที่จะนำมาคำนวณสิทธิ e-Voucherไม่เกิน 60,000 บาท/คนยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณสิทธิต้องไม่เกิน 5,000 บาท/คน/วัน และจะได้รับสิทธิ e-Voucherสะสมสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาท/คน ตลอดระยะเวลาโครงการ

Share this post

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.