CCI ยกระดับสมุนไพรไทยให้ก้าวไปอีกขั้น

Category: ข่าวสารจากบริษัท

nwe cci

เนื่องในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดการสัมนารับฟังความคิดเห็นในการยกระดับพืชสมุนไพรไทย ณ.ห้องประชุม 402 รัฐสภา จัดขึ้นโดยคณะกรรมาธิการยกระดับสมุนไพรชุดที่ 1 ที่ได้ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง เป็นประธาน พร้อมเชิญ ดร. ณสพน          โพธิ์วิจิตร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้เกียรติในฐานะภาคเอกชนที่มีประสบการณ์ ด้านสมุนไพร     เข้าร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในวงการอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย พร้อมแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษากรรมาธิการยกระดับสมุนไพรคณะที่ 2 โดยมีรศ. พล.อ. นพ.ไตรโรจน์ ครุธเดโช เป็นประธาน

dr05 cci

dr01 cci

dr02 cci

dr06 cci

dr04 cci

dr03 cci

Share this post