มาตรการเปิดให้บริการสำนักงานใหญ่ในช่วง โควิด-19

Category: ข่าวสารจากบริษัท

ประกาศ
เรื่อง มาตรการเปิดให้บริการสำนักงานใหญ่ในช่วง โควิด-19
.
ขณะนี้ทางบริษัท ซีซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด-19 ตามที่ ศบค. ได้กำหนดไว้
โดยจัดให้มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสทั้งอาคาร และทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสภายในอาคารต่างๆ ทั่วทุกพื้นที่ภายในอาคาร และจะมีการใช้แอลกอฮอล์ฉีดพ่นในจุดที่ให้บริการนักธุรกิจอย่างน้อยทุกๆ 3 ชั่วโมง
.
นอกจากนี้บริษัทมีมาตรการเชิงรุก ป้องกันพนักงานที่มีความเสี่ยง เช่น การคัดกรองพนักงานจากการเปิดเผย Timeline 7 วันที่ผ่านมา การซักถามอาการหรือความผิดปกติของร่างกาย พนักงานที่เดินทางโดยรถสารสาธารณะ ซึ่งบริษัทได้ให้ Work From Home เป็นต้น
.
บริษัทได้มีมาตรการสำหรับนักธุรกิจที่ต้องการเข้ามาใช้สถานที่ในการ Training โดยมีข้อกำหนดในการใช้สถานที่ดังนี้
1. แจ้งขออนุญาตเข้าใช้สถานที่ ผ่านทาง Link ลงทะเบียน คลิกที่นี่>>https://bit.ly/3ekJl6G
โดยจองห้อง Training ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
2. ผู้ที่เข้าร่วมใช้สถานที่ Training ทุกท่านจะต้องมีการตรวจคัดกรอง บริเวณทางเข้าชั้น 1 ก่อนใช้บริการทุกครั้ง และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังนี้
2.1 ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการใช้งานสถานที่
2.2 สแกน QR Code พร้อมกรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน
2.3 ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
3. นักธุรกิจที่ต้องการใช้ห้อง Training สามารถใช้ได้ครั้งละไม่เกิน 3 ชั่วโมง
4. อนุญาตให้ใช้ห้อง Training ได้ครั้งละไม่เกิน 10-20 ท่าน / 1 ห้อง โดยเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร / ท่าน
5. นักธุรกิจที่ต้องการจัด Training แบบ Zoom Online ท่านต้องแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน เพื่อทางบริษัทจะได้ดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม
6. ทางบริษัทมีมาตรการทำความสะอาดโดยการฆ่าเชื้อทุกครั้ง หลังจากการใช้งานสถานที่
.
ดังนั้นทางบริษัท ขอให้นักธุรกิจทุกท่านที่จะเข้ามาใช้บริการกับบริษัท มั่นใจเรื่องความปลอดภัยของบริษัท
และขอความร่วมมือมายังนักธุรกิจที่จะเข้ามาใช้บริการที่อาคารให้ปฏิบัติตามมาตรการ ที่บริษัทกำหนดอย่างเคร่งครัด
.
ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2564
บริษัทซีซีไอ อินเตอร์เนชั่น จำกัด

Share this post