มาตรการเปิดให้บริการสำนักงานใหญ่ในช่วง โควิด-19

Category: ข่าวสารจากบริษัท

ประกาศ
เรื่อง มาตรการเปิดให้บริการสำนักงานใหญ่ในช่วง โควิด-19
.
ขณะนี้ทางบริษัท ซีซีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด-19 ตามที่ ศบค. ได้กำหนดไว้
โดยจัดให้มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสทั้งอาคาร และทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสภายในอาคารต่างๆ ทั่วทุกพื้นที่ภายในอาคาร และจะมีการใช้แอลกอฮอล์ฉีดพ่นในจุดที่ให้บริการนักธุรกิจอย่างน้อยทุกๆ 3 ชั่วโมง
.
นอกจากนี้บริษัทมีมาตรการเชิงรุก ป้องกันพนักงานที่มีความเสี่ยง เช่น การคัดกรองพนักงานจากการเปิดเผย Timeline 7 วันที่ผ่านมา การซักถามอาการหรือความผิดปกติของร่างกาย พนักงานที่เดินทางโดยรถสารสาธารณะ ซึ่งบริษัทได้ให้ Work From Home เป็นต้น
.
บริษัทได้มีมาตรการสำหรับนักธุรกิจที่ต้องการเข้ามาใช้สถานที่ในการ Training โดยมีข้อกำหนดในการใช้สถานที่ดังนี้
1. แจ้งขออนุญาตเข้าใช้สถานที่ ผ่านทาง Link ลงทะเบียน คลิกที่นี่>>https://bit.ly/3ekJl6G
โดยจองห้อง Training ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
2. ผู้ที่เข้าร่วมใช้สถานที่ Training ทุกท่านจะต้องมีการตรวจคัดกรอง บริเวณทางเข้าชั้น 1 ก่อนใช้บริการทุกครั้ง และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังนี้
2.1 ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการใช้งานสถานที่
2.2 สแกน QR Code พร้อมกรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน
2.3 ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
3. นักธุรกิจที่ต้องการใช้ห้อง Training สามารถใช้ได้ครั้งละไม่เกิน 3 ชั่วโมง
4. อนุญาตให้ใช้ห้อง Training ได้ครั้งละไม่เกิน 10-20 ท่าน / 1 ห้อง โดยเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร / ท่าน
5. นักธุรกิจที่ต้องการจัด Training แบบ Zoom Online ท่านต้องแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน เพื่อทางบริษัทจะได้ดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม
6. ทางบริษัทมีมาตรการทำความสะอาดโดยการฆ่าเชื้อทุกครั้ง หลังจากการใช้งานสถานที่
.
ดังนั้นทางบริษัท ขอให้นักธุรกิจทุกท่านที่จะเข้ามาใช้บริการกับบริษัท มั่นใจเรื่องความปลอดภัยของบริษัท
และขอความร่วมมือมายังนักธุรกิจที่จะเข้ามาใช้บริการที่อาคารให้ปฏิบัติตามมาตรการ ที่บริษัทกำหนดอย่างเคร่งครัด
.
ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2564
บริษัทซีซีไอ อินเตอร์เนชั่น จำกัด

Share this post

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.