เรียนแจ้งนักธุรกิจทุกท่านทราบทางระบบ Dropship ขอปิดการใช้งานระบบระหว่างเวลา 18.00 - 09.00น. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หากระบบกลับมาใช้งานได้ตามปกติ ทางเราจะแจ้งให้ทุกท่านทราบทันที


เรียนแจ้งนักธุรกิจทุกท่านทราบทางระบบ Dropship ขอปิดการใช้งานระบบ
ระหว่างเวลา 18.00 - 09.00น. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หากระบบกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

ทางเราจะแจ้งให้ทุกท่านทราบทันที